Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Wyszków przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lat, a przeciętna zasobność 292 metry sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu to zespół zabiegów mających na celu podniesienie naturalnej odporności drzewostanów oraz zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrządzanymi przez czynniki abiotyczne, biotyczne oraz antropogeniczne.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się pozyskaniem i przygotowaniem drewna do sprzedaży. Obok drewna uzyskuje się różnorodne inne płody i surowce - żywicę, korę, igliwie, jadalne owoce, grzyby, zioła czy choinki, które stanowią produkty ubocznego użytkowana lasu.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu. Jest to podstawowy dokument, sporządzany dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat. Plan taki zawiera szczegółowe informacje o aktualnym stanie lasu oraz określa formę i zakres prowadzenia gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Podstawowym celem gospodarki łowieckiej jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu.

Ochrona przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® (FSC – C013413) i PEFC.