Lista aktualności Lista aktualności

Świetlista dąbrowa

Zachowanie siedliska świetlistej dąbrowy 91I0 w leśnictwie Natalin to projekt prowadzony w 2013 roku i współfinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie.

Świetliste dąbrowy to ciepłolubne lasy mieszane z dominacją w drzewostanie dębów - szypułkowego Quercus robur i bezszypułkowego Q. petraea. W domieszce występują: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, rzadziej topola osika Populus tremula, lipa drobnolistna Tilia cordata i grab zwyczajny Carpinus betulus. Runo jest bujne i bogate w gatunki, rosną w nim zarówno rośliny typowe dla lasów mieszanych jak i innych zbiorowisk – łąk, kserotermicznych muraw oraz okrajków.

Główną przyczyną powstawania siedlisk dąbrów była działalność człowieka.

Przez całe tysiąclecia zwierzęta domowe częściej wypasane były w lasach niż na łąkach. Poza wypasem zwierząt świetliste dąbrowy użytkowane były poprzez wykaszanie runa, grabienie ścioły leśnej i zbiór żołędzi. Takie użytkowanie lasu prowadziło do eliminacji podrostu, co powodowało rozluźnienie drzewostanu  i doświetlenie runa leśnego. W miarę jak ustępował wypas rozpoczęła się ekspansja drzew i krzewów oraz rozrośnięciu się warstwy krzewów. Na skutek zmian warunków świetlnych utrudniony został rozwój gatunków światłolubnych.

Świetlista dąbrowa w leśnictwie Natalin porasta niewielki wał morenowy na powierzchni 9,33 ha w wydzieleniach 174 d,  174 f, 200 a. Występuje tu drzewostan dębowy z udziałem sosny, a runo tworzą gatunki takie jak: pięciornik biały Potentillo alba, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia, dzwonek brzoskwiniolistny Campanula persicifolia, sierpik barwierski Serratula tinctoria, dziurawiec skąpolistny Hypericum montanum.

Ochrona świetlistych dąbrów wymaga obecnie prowadzenia cięć ograniczających zacienienie dna lasu. Usunięcie podszytu grabowo - leszczynowego wraz z wyniesieniem poza obszar siedliska pozwoliło na zwiększenie ilości światła docierającego do dna lasu, niezbędnego dla rozwoju gatunków runa leśnego.

Siedlisko świetlistej dąbrowy jest siedliskiem priorytetowym programu Natura 2000 – to znaczy, że jest siedliskiem zagrożonym zanikiem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, za którego ochronę Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność. Świetliste dąbrowy występują w Polsce na powierzchni około 4 500 ha.