Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Wyszków, Leszczydół-Nowiny, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.

Nadleśnictwo Wyszków mieści się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w województwie mazowieckim, powiecie wyszkowskim.

W celu dojazdu na teren nadleśnictwa należy zjechać z drogi powiatowej numer 4408W/1 o dużym natężeniu ruch, a następnie minąć bramę wjazdową. Na drodze wewnętrznej prowadzącej do budynku znajduje się próg zwalniający. Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Droga prowadząca do budynku nadleśnictwa oraz miejsca parkingowe posiadają nawierzchnię asfaltową.

Do wejścia głównego budynku nadleśnictwa prowadzą trzy stopniowe schody lub specjalnie przystosowany dla wózków inwalidzkich podjazd posiadający barierki. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się  podest o powierzchni użytkowej około 12 m2. Przy drzwiach wejściowych na wysokości 160 cm znajduje się dzwonek. Wejście główne pozbawione jest progów, drzwi otwierają się poprzez pociągniecie. Drzwi wejściowe posiadaj maksymalną szerokość 100 cm, pozostałe otwory drzwiowe w budynku posiadają średnią szerokość około 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00. Na terenie obiektu nie znajdują się widny.

Wejście główne przez hol prowadzi do sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji interesantów, obsługa sekretariatu wskazuje miejsce oczekiwania na pracownika nadleśnictwa.  

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie "0". Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta taka znajduje się w budynku zaplecza technicznego oddalonym o około 160 m od budynku administracyjnego nadleśnictwa.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Interesanci obsługiwani są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 5 dni wcześniej.

W czasie zagrożenia COVI-19 przed wejściem do budynku pracownik Nadleśnictwa Wyszków wykonuje pomiar temperatury, a środki do dezynfekcji znajdują się przy drzwiach wejściowych. Na terenie budynku należy poruszać się w maskach.   

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na numer 29 742 50 46 lub e-mailowo na adres wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl