Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Zakup lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia od osób prywatnych

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2021, poz. 1275) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:
- stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych);
- grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem);
- w przypadku gruntów rolnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy grunt musi być przeznaczony do zalesienia. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja WZ o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie.

 

Nadleśnictwo rozważy zasadność zakupu i przydatność na cele gospodarki leśnej wszystkich zgłoszonych nieruchomości. Osobą do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest Pani Karolina Gizińska tel. 29 742 50 46, e-mail: karolina.gizinska@warszawa.lasy.gov.pl


Szkody od wiatru – zakaz wstępu do lasów !

W minionym tygodniu na terenach zarządzane przez Nadleśnictwo Wyszków  przeszedł silny huragan. Wszyscy odczuli jego negatywne skutki. Wiatr uszkadzał budynki, zrywał linie energetyczne, przewracał i łamał drzewa. Tereny w znacznym stopniu dotknięte huraganem to lasy położone na terenie leśnictwa Natalin.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z lasów, na terenach dotkniętych klęską wprowadzono tymczasowy zakaz wstępu do lasu od dnia 23 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Lasy, w których bezpieczeństwo publiczne jest zagrożone oznakowano odpowiednimi tablicami.

 

na podstawie

art. 26 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Z 2022 poz. 84)

§ 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy


OGŁASZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ

Warunki zatrudnienia:

1. Umowa na czas określony na okres 1 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, a w
przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z możliwością umowy na czas nieokreślony.
2. Świadczenia socjalne.
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy.

 

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Wykształcenie średnie i minimum 5 lat pracy na stanowiskach związanych
z księgowością lub wykształcenie wyższe i minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z księgowością.
2. Korzystanie z pełni praw publicznych.

 


Ogłoszenie szkody od wiatru

Nadleśnictwo Wyszków informuje, że w dniach 17-18 stycznia br. zamknięta zostaje ścieżka rowerowa pomiędzy Wyszkowem a Leszczydołem-Nowiny. W związku z przejściem frontu burzowego i wystąpieniem szkód od wiatru istnieje konieczność zamknięcia ścieżki rowerowej do czasu uprzątnięcia terenu z drzew zagrażających bezpieczeństwu poruszających się po niej osób. Teren prac został oznaczony tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie silnych wiatrów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów w lesie.


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wyszków w 2022 roku.

- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.  

- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),

- zarządzenie nr 38/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w sprawie minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków w Nadleśnictwie Wyszków.

- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Materiały do pobrania (kliknij tutaj)