Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY SŁUŻBY LEŚNEJ DS. POZYSKANIA DREWNA

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Wyszków

ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

 1. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
 1. Praca w SILP - obsługa modułu PLANOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, ACER oraz w systemie EZD,
 2. Analiza i opracowywanie danych celem sporządzenia szacunków brakarskich,
 3. Opracowywanie w oparciu o sporządzone szacunki brakarskie rocznego planu pozyskania drewna, bieżące analizowanie prawidłowej jego realizacji,
 4. Prowadzenie ewidencji produktów niedrzewnych,
 5. Odpowiadanie za właściwą realizację Planu Urządzenia Lasu w zakresie użytkowania lasu,
 6. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu pozyskania drewna,
 7. Udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie wszczęcia, prowadzenia i rozstrzygnięcia zamówień publicznych dotyczących usług leśnych, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia w zakresie swojego działania,
 8. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie swojego działania,
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu udzielania zamówień publicznych na usługi leśne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wewnętrznych regulacji, w tym udział w opracowaniu specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej.
 10. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów na usługi leśne, w tym analizowanie zaawansowania realizacji umów oraz merytoryczna i formalna weryfikacji dokumentacji składanej przez Wykonawców prac leśnych.
 11. Wykonywanie kontroli merytorycznej prac w terenie w zakresie zleconym przez zastępcę nadleśniczego oraz kontroli merytorycznej dokumentów: protokołów odbioru robót, faktur, wykazów robót, wykazów odbiorczych materiałów niedrzewnych, specyfikacji manipulacyjnych, pobrania materiałów, przesunięcia materiałów w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.

Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie leśne.
 2. Doświadczenie zawodowe: jeden rok, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz umiejętność posługiwania się w pracy pakietem MS Office (Word, Excel, Outlook).
 4. Praktyczna znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 5. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 6. Niekaralność sądowa za przestępstwa z niskich pobudek lub chęci zysku.
 7. Podstawowa znajomość przepisów prawa związanego z gospodarką leśną oraz uregulowań wewnętrznych w Lasach Państwowych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. Doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskaniem drewna.
 2. Doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.
 3. Zdany egzamin do Służby Leśnej.
 4. Kurs brakarski – minimum III klasa.
 5. Umiejętność obsługi programu Business Objects.
 6. Dodatkowe kwalifikacje i kursy, w tym w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i nabyte doświadczenie zawodowe – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym potwierdzające minimalny staż pracy, określony dla stanowiska – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane ukończone kursy, szkolenia, przydatne na stanowisku objętym naborem – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 3).
 7. Oświadczenie kandydata/ki o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2).
 8. Kwestionariusz osobowy kandydata/tki do pracy w LP (załącznik nr 1).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty, wraz z danymi kontaktowymi (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) należy składać do dnia 26.04.2024r. do godziny 15.00 w jeden z następujących sposobów:

 

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Wyszków ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Wyszków ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

 

Każda forma dostarczenia ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko referenta/specjalisty Służby Leśnej ds. pozyskania drewna”, wraz z danymi kontaktowymi kandydata/tki.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.


Ogłoszenie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta/specjalisty służby leśnej ds. Marketingu i Informatyki

Organizator naboru:

Nadleśnictwo Wyszków

ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

 

Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

 

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Prowadzenie sprzedaży drewna, wystawianie faktur.
 2. Dokonywanie transferów z leśnictw w zakresie aplikacji Leśnik.
 3. Uzgadnianie stanów i rozchodu drewna, nadzorowanie ewidencjonowania pozyskanego drewna.
 4. Sporządzanie umów dotyczących sprzedaży drewna.
 5. Pełnienie obowiązków administratora Systemu Informatycznego Lasów Państwowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi w tej sprawie.
 6. Pełnienie obowiązków administratora systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 7. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mających związek ze świadczoną pracą, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zatrudnieniu.

 

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie leśne.
 2. Doświadczenie zawodowe: dwa lata, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz umiejętność posługiwania się w pracy pakietem MS Office (Word, Excel, Outlook).
 4. Praktyczna znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 5. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 6. Niekaralność sądowa za przestępstwa z niskich pobudek lub chęci zysku.
 7. Podstawowa znajomość przepisów prawa związanego z gospodarką leśną oraz uregulowań wewnętrznych w Lasach Państwowych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie informatyczne.
 2. Dodatkowym atutem będą ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu informatyki.
 3. Ukończony kurs podstawowy dla administratorów SILP.
 4. Ukończone szkolenie dla operatora dronów.
 5. Umiejętność obsługi Leśnej Mapy Numerycznej.
 6. Umiejętność obsługi programu Business Objects.

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY SŁUŻBY LEŚNEJ DS. POZYSKANIA DREWNA

Tryb prowadzenia naboru:
Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Praca w SILP - obsługa modułu PLANOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, ACER oraz w systemie EZD,
 2. Analiza i opracowywanie danych celem sporządzenia szacunków brakarskich,
 3. Opracowywanie w oparciu o sporządzone szacunki brakarskie rocznego planu pozyskania drewna, bieżące analizowanie prawidłowej jego realizacji,
 4. Prowadzenie ewidencji produktów niedrzewnych,
 5. Odpowiadanie za właściwą realizację Planu Urządzenia Lasu w zakresie użytkowania lasu,
 6. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu pozyskania drewna,
 7. Udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie wszczęcia, prowadzenia i rozstrzygnięcia zamówień publicznych dotyczących usług leśnych, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia w zakresie swojego działania,
 8. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie swojego działania,
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu udzielania zamówień publicznych na usługi leśne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wewnętrznych regulacji, w tym udział w opracowaniu specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej.
 10. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów na usługi leśne, w tym analizowanie zaawansowania realizacji umów oraz merytoryczna i formalna weryfikacji dokumentacji składanej przez Wykonawców prac leśnych.
 11. Wykonywanie kontroli merytorycznej prac w terenie w zakresie zleconym przez zastępcę nadleśniczego oraz kontroli merytorycznej dokumentów: protokołów odbioru robót, faktur, wykazów robót, wykazów odbiorczych materiałów niedrzewnych, specyfikacji manipulacyjnych, pobrania materiałów, przesunięcia materiałów w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.

Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 


Ogłoszenie dzień wolny od pracy

29 marca 2024 roku dniem wolnym od pracy w Nadleśnictwie Wyszków

Nadleśnictwo Wyszków informuje, że zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy, 29 marca 2024 roku jest dniem wolnym od pracy.

W pozostałe dni biuro Nadleśnictwa Wyszków pracuje bez zmian.


ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIEŃ

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIEŃ

 

Nadleśnctwo Wyszków informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów

i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Jeżeli:

- stan prawny gruntu jest uregulowany,

- zgodnie z zapisami ewidencji jest lasem lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do prowadzenia gospodarki leśnej.

 

zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje:
wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

tel. 29 742 50 46 wew. 332


Powiadomienie o zebraniu z Wykonawcami

Nadleśnictwo Wyszków informuje, że w dniu 6 listopada 2023 r. o godz. 13:00 w sali ośrodka szkoleniowego w siedzibie Zamawiającego odbędzie się zebranie z Wykonawcami. Celem spotkania jest wyjaśnienie wątpliwości, w tym dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), do postępowania przetargowego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wyszków w roku 2024”  prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w procedurze powyżej progów unijnych, tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I ODBIORU PRAC LEŚNYCH

Nadleśnictwo Wyszków przedstawia STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I ODBIORU PRAC LEŚNYCH.

 

STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I ODBIORU PRAC LEŚNYCH

Nadleśnictwo Wyszków przedstawia STANDARD TECHNOLOGII WYKONAWSTWA I ODBIORU PRAC LEŚNYCH.

Pliki do pobrania na dole strony.


Obowiązki i zasady, które winni przestrzegać wykonawcy podczas realizacji prac związanych z wykonywaniem usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wyszków w roku 2023

„Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

„Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.  

Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),

Zarządzenie nr 38/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków z dnia 29 września  2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania w sprawie minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków w Nadleśnictwie Wyszków”.

Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Materiały do pobrania (kliknij tutaj)


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wyszków w 2022 roku.

- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.  

- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),

- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),

- zarządzenie nr 38/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w sprawie minimalizowania wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków w Nadleśnictwie Wyszków.

- Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Materiały do pobrania (kliknij tutaj)