Wydawca treści Wydawca treści

lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Wyszków znajduje się ponad 20 tys. ha lasów w północno – wschodniej części Mazowsza w widłach Narwi i Bugu.

Takie położenie lasów determinuje obecność niewielkiej liczby gatunków drzew tworzących drzewostany. Niepodzielnie dominuje sosna, która występuje jako gatunek panujący na 89% powierzchni.

Większość obszaru Nadleśnictwa leży w Mezoregionie Wysoczyzny Łomżyńskiej - rozległym sandrowym obszarze o dość monotonnej rzeźbie, porośniętym lasami Puszczy Białej. W części wschodniej płaszczyzna urozmaicona jest ciekami niewielkich rzek i pagórkami wydm śródlądowych. Południowa część obszaru położona jest w obniżeniu doliny Bugu.  

fot. Marta Baranowska

Lasy Nadleśnictwa zgrupowane są w kilka dużych kompleksów leśnych połączonych ze sobą. Do największych należą uroczyska Leszczydół, Wyszków, Białebłoto, Długosiodło i Pecynka. 3 pierwsze stanowią duży, zwarty kompleks z enklawami miejscowości: Ochudno, Porządzie, Leszczydół Nowiny, Dalekie Tartak, Knurowiec i Białebłoto. Lasy przecina trasa S8 oraz linia kolejowa Tłuszcz – Ostrołęka.  Północna część kompleksu stromą skarpą opada w kierunku szerokiej doliny Narwi i Bagna Pulwy, od południa granicą jest skarpa doliny Bugu.

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie 209 chronionych gatunków zwierząt, w tym 135 gatunków ptaków. Wśród płazów na uwagę zasługują 2 gatunki płazów zamieszczone w Czerwonej Liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Płazy te zasiedlają niewielkie zbiorniki wodne, stwierdzono 8 miejsc występowania traszki grzebieniastej i 4 miejsca występowania kumaka. Wśród chronionych gatunków ptaków znajdują się zarówno gatunki lęgowe jak i migrujące. Gatunki nielęgowe koncentrują się w dolinie Bugu i Narwi podczas wiosennych i jesiennych przelotów.

Lista gatunków roślin rzadkich i chronionych występujących na terenie Nadleśnictwa obejmuje 61 gatunków, w tym 37 pod ochroną ścisłą. Najcenniejsze gatunki roślin to lilia złotogłów, sasanka otwarta, wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa,  pierwiosnki, naparstnica zwyczajna, storczyki, barwinek pospolity, widłaki.