Wydarzenia Wydarzenia

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY SŁUŻBY LEŚNEJ DS. POZYSKANIA DREWNA

Tryb prowadzenia naboru:
Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

Adresaci naboru:

Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 1. Praca w SILP - obsługa modułu PLANOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, ACER oraz w systemie EZD,
 2. Analiza i opracowywanie danych celem sporządzenia szacunków brakarskich,
 3. Opracowywanie w oparciu o sporządzone szacunki brakarskie rocznego planu pozyskania drewna, bieżące analizowanie prawidłowej jego realizacji,
 4. Prowadzenie ewidencji produktów niedrzewnych,
 5. Odpowiadanie za właściwą realizację Planu Urządzenia Lasu w zakresie użytkowania lasu,
 6. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu pozyskania drewna,
 7. Udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie wszczęcia, prowadzenia i rozstrzygnięcia zamówień publicznych dotyczących usług leśnych, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia w zakresie swojego działania,
 8. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie swojego działania,
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu udzielania zamówień publicznych na usługi leśne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wewnętrznych regulacji, w tym udział w opracowaniu specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej.
 10. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów na usługi leśne, w tym analizowanie zaawansowania realizacji umów oraz merytoryczna i formalna weryfikacji dokumentacji składanej przez Wykonawców prac leśnych.
 11. Wykonywanie kontroli merytorycznej prac w terenie w zakresie zleconym przez zastępcę nadleśniczego oraz kontroli merytorycznej dokumentów: protokołów odbioru robót, faktur, wykazów robót, wykazów odbiorczych materiałów niedrzewnych, specyfikacji manipulacyjnych, pobrania materiałów, przesunięcia materiałów w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.

Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.