Wydarzenia Wydarzenia

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA WYSZKÓW OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY SŁUŻBY LEŚNEJ DS. POZYSKANIA DREWNA

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Wyszków

ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

e-mail: wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 40 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 26 września 2022r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych oraz biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (zn. spr. DO.101.2.2022).

 

 1. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
 1. Praca w SILP - obsługa modułu PLANOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, ACER oraz w systemie EZD,
 2. Analiza i opracowywanie danych celem sporządzenia szacunków brakarskich,
 3. Opracowywanie w oparciu o sporządzone szacunki brakarskie rocznego planu pozyskania drewna, bieżące analizowanie prawidłowej jego realizacji,
 4. Prowadzenie ewidencji produktów niedrzewnych,
 5. Odpowiadanie za właściwą realizację Planu Urządzenia Lasu w zakresie użytkowania lasu,
 6. Sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu pozyskania drewna,
 7. Udział w opracowaniu dokumentacji w zakresie wszczęcia, prowadzenia i rozstrzygnięcia zamówień publicznych dotyczących usług leśnych, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia w zakresie swojego działania,
 8. Przeprowadzanie postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie swojego działania,
 9. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją procesu udzielania zamówień publicznych na usługi leśne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wewnętrznych regulacji, w tym udział w opracowaniu specyfikacji warunków zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej.
 10. Nadzór nad prawidłowością realizacji umów na usługi leśne, w tym analizowanie zaawansowania realizacji umów oraz merytoryczna i formalna weryfikacji dokumentacji składanej przez Wykonawców prac leśnych.
 11. Wykonywanie kontroli merytorycznej prac w terenie w zakresie zleconym przez zastępcę nadleśniczego oraz kontroli merytorycznej dokumentów: protokołów odbioru robót, faktur, wykazów robót, wykazów odbiorczych materiałów niedrzewnych, specyfikacji manipulacyjnych, pobrania materiałów, przesunięcia materiałów w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu.

Szczegółowy zakres czynności ustalony zostanie po zatrudnieniu.

 

 1. Warunki zatrudnienia:
 1. Miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Wyszków, ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7:00 do godz. 15:00).
 4. Wynagrodzenie zgodne z zasadami przyjętymi w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. Zadania wykonywane będą na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, praca przy monitorze przekraczająca cztery godziny dziennie.
 6. Możliwość rozwoju poprzez szkolenia.
 7. Świadczenia zdrowotne i socjalne.
 8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

 1. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie leśne.
 2. Doświadczenie zawodowe: jeden rok, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz umiejętność posługiwania się w pracy pakietem MS Office (Word, Excel, Outlook).
 4. Praktyczna znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) oraz Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 5. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych.
 6. Niekaralność sądowa za przestępstwa z niskich pobudek lub chęci zysku.
 7. Podstawowa znajomość przepisów prawa związanego z gospodarką leśną oraz uregulowań wewnętrznych w Lasach Państwowych.
 8. Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe (preferowane):
 1. Doświadczenie na stanowisku związanym z pozyskaniem drewna.
 2. Doświadczenie na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.
 3. Zdany egzamin do Służby Leśnej.
 4. Kurs brakarski – minimum III klasa.
 5. Umiejętność obsługi programu Business Objects.
 6. Dodatkowe kwalifikacje i kursy, w tym w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV wraz z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uzyskane kwalifikacje i nabyte doświadczenie zawodowe – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym potwierdzające minimalny staż pracy, określony dla stanowiska – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane ukończone kursy, szkolenia, przydatne na stanowisku objętym naborem – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 6. Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – opatrzone własnoręcznym podpisem (załącznik nr 3).
 7. Oświadczenie kandydata/ki o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2).
 8. Kwestionariusz osobowy kandydata/tki do pracy w LP (załącznik nr 1).

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty, wraz z danymi kontaktowymi (adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail) należy składać do dnia 26.04.2024r. do godziny 15.00 w jeden z następujących sposobów:

 

 1. osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Wyszków ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00.
 2. pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Wyszków ul. Leśników 27, 07-202 Leszczydół-Nowiny

 

Każda forma dostarczenia ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko referenta/specjalisty Służby Leśnej ds. pozyskania drewna”, wraz z danymi kontaktowymi kandydata/tki.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.